Điểm mới trong quy định về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm

HQ Online -

Ngày 6/7/2022, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Quy định này thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị khoá XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo đó, quy định mới có bổ sung, sửa đổi một số quy định về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm như:

1- Bổ sung quy định riêng về kỷ luật Đảng viên có hành vi chạy chức, chạy quyền.

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Quy định 102/QĐ-TW thì đảng viên có hành vi chạy chức sẽ bị kỷ luật bằng hình thứ khai trừ khỏi Đảng. Hành vi chạy chức của đảng viên chỉ là một hành vi vi phạm công tác tổ chức, cán bộ, và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định kỷ luật đảng viên cũng không hướng dẫn nhiều về hành vi chạy chức này.

Tuy nhiên, theo Quy định 69/QĐ-TW quy định việc xử lý kỷ luật đối với hành vi chạy chức, chạy quyền thành một quy định riêng.

Điều 30 Quy định 69/QĐ-TW quy định như sau:

“1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a- Tiếp cận, thiết lập quan hệ, tặng quà người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan để được ưu ái, ủng hộ nhằm mục đích có được vị trí công tác, chức vụ, quyền hạn.

b-Tác động, mua chuộc, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, bổ nhiệm mình hoặc người khác vào vị trí, chức vụ có lợi cho cá nhân.

3- Kỷ luật bằng hình thức khai trừ trong trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đưa, nhận hối lộ để được bố trí, bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm, bố trí nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện gây hậu quả rất nghiêm trọng”.

Theo đó, Quy định 69/QĐ-TW đã tách hành vi chạy chức, chạy quyền của Đảng viên thành một hành vi bị kỷ luật riêng biệt, cho thấy quyết tâm xử lý nghiêm hành vi chạy chức, chạy quyền, ngăn chặn việc bố trí, bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn.

2-Bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với đảng viên sống chung như vợ chồng với người khác mà không đăng ký kết hôn

Trước đây, đảng viên vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình sẽ bị xử lý kỷ luật khi thuộc các trường hợp theo quy định tại Điều 24 Quy định 102-QĐ/TW, chưa quy định việc xử lý kỷ luật đối với đảng viên sống chung như vợ chồng với người khác mà không đăng ký kết hôn.

Quy định 69-QĐ/TW đã bổ sung hành vi đảng viên sống chung như vợ chồng với người khác mà không đăng ký kết hôn thì sẽ bị kỷ luật.

Điểm e khoản 1 Điều 51 Quy định 69-QĐ/TW quy định như sau:

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

e- Không đăng ký kết hôn hoặc đang có vợ (chồng) nhưng vẫn sống chung với người khác như vợ, chồng”.

3-Bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với đảng viên có hành vi đe dọa trả thù đối với người làm chứng cho hành vi vi phạm của mình.

Theo đó, điểm d khoản 1 Điều 26 Quy định 69-QĐ/TW quy định về kỷ luật Đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng như sau:

“Điều 26. Vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

d- Đe doạ trả thù, trù dập người chất vấn, góp ý, phê bình, tố cáo mình hoặc người làm chứng dưới mọi hình thức”.

Đây là điểm mới mà quy định về xử lý kỷ luật Đảng viên trước đây chưa quy định.

4-Bổ sung quy định kỷ luật đảng viên có hành vi lấn chiếm đất công để trục lợi.

Căn cứ vào Điều 42 Quy định 69-QĐ/TW đã quy định về xử lý kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở như sau:

“Điều 42. Vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở

2- Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

e- Lấn chiếm đất công để trục lợi.

g- Thông đồng bên mua hoặc bên bán để kê khai giá chuyển nhượng bất động sản, quyền sử dụng đất nhằm trốn thuế, giảm thuế gây thất thoát thu ngân sách nhà nước.

3-Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a-Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, hủy hoại đất.

b- Giả mạo, gian lận giấy tờ, làm sai lệch hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

c-Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trái quy định của pháp luật.

d-Vì lợi ích cục bộ mà ban hành văn bản hoặc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, thu hồi đất trái pháp luật”.

Như vậy, nếu như đảng viên có hành vi lấn chiếm đất công trục lợi hoặc thông đồng với bên mua hoặc bên bán đề kê khai giá chuyển nhượng đất, nhà ở nhằm trốn thuế hoặc giảm số thuế phải nộp thì sẽ bị xủ lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức theo quy định trên.

5-Sửa đổi việc kỷ luật đối với hành vi cấp phép khai thác tài nguyên trái quy định.

Theo Quy định 102-QĐ/TW thì Đảng viên sẽ bị khai trừ khỏi Đảng đối với hành vi cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản trái quy định của pháp luật.

Tuy nhiên điểm c khoản 3 Điều 4 Quy định 69-QĐ/TW đã sửa đổi theo hướng Đảng viên sẽ chỉ bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng khi cấp phép khai thác tài nguyên trái quy định gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Quy định 69-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày ký (6/7/2022).

Mai Thao (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn