Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII

HQ Online -

Chiều 31-10, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Chính ủy Hải quân chủ trì.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11

Từ ngày 7 đến 12-10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 11. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Quang cảnh hội nghị

Đảng ủy Quân chủng Hải quân yêu cầu cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Quân chủng tổ chức quán triệt, thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tới các đối tượng trong đơn vị theo phân cấp trước ngày 13-11.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn