Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII

HQ Online -

Ngày 11-8, tại TP. Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng khu vực phía Nam. Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng, các vùng cùng hơn 250 cán bộ chủ chốt, cán bộ cao cấp trong Quân chủng khu vực phía Nam từ Khánh Hòa trở vào.

Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Trung ương lần thứ 5, Khóa XII của Đảng họp từ ngày 5 đến 10-5-2017 đã thành công tốt đẹp. BCH Trung ương đã thống nhất thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương và quyết định một số vấn đề quan trọng. Đặc biệt, Trung ương đã thống nhất cao việc ban hành 3 nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11- NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12- NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân phát biểu khai mạc Hội nghị

3 nghị quyết trên là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Nội dung trọng tâm của các nghị quyết là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Các nghị quyết lần này đều có nhiều điểm mới, thực sự là bước phát triển quan trọng cả về lý luận và thực tiễn của Đảng ta.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của 3 nghị quyết quan trọng nêu trên và nghe hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân yêu cầu: Đối với các đồng chí báo cáo viên cần nhận thức rõ trọng tâm, trọng điểm của từng chuyên đề; lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp; đi sâu phân tích, luận giải làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới; mục tiêu quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá cần triển khai thực hiện trong thời gian tới; liên hệ sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng.

Đối với các đồng chí cán bộ tham dự Hội nghị, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe những nội dung báo cáo viên giới thiệu, kết hợp với tự nghiên cứu văn bản, tài liệu, trao đổi, thảo luận để nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của từng nghị quyết, nắm chắc những nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp được Trung ương xác định trong các nghị quyết, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình.

Sau hội nghị này, cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị TW5, Khóa XII cho các đối tượng còn lại trong đơn vị mình.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị

Đồng chí Chính ủy Quân chủng nhấn mạnh: Hiện nay, các doanh nghiệp quân đội không ngừng đổi mới phát triển, hội nhập, nâng cáo hiệu quả sản xuất kinh doanh, gắn phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng; một số doanh nghiệp quân đội đã rất năng động, sáng tạo, chiếm lĩnh thị trường trong nước, ngoài nước và trở thành đối tác kinh tế quốc tế có uy tín. Đối với Quân chủng Hải quân, trong những năm qua, các đơn vị như: Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH Một thành viên 128, Công ty TNHH Một thành viên Hải sản Trường Sa và một số nhà máy, xí nghiệp khác đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh; đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh của cả nước, thực sự là lực lượng tiên phong, nòng cốt trên hướng biển; luôn được Đảng, Chính phủ và nhân dân ghi nhận.

Đồng chí Chính ủy Quân chủng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, kết hợp quốc phòng của Quân đội; khẳng định sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng là một trong những chức năng, nhiệm vụ chiến lược lâu dài của Quân đội. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5, Khóa XII, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Có như vậy, việc học tập nghị quyết mới đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; mới tạo được động lực động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân chủng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW5, Khóa XII.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn