Cục Kỹ thuật Hải quân: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới

HQ Online -

Ngày 4 và 5/12, tại Nhà máy X52 (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới năm 2023. Đại tá Huỳnh Xuân Sinh, Giám đốc Nhà máy X52, Trưởng ban chỉ đạo lớp học.

 Quang cảnh lớp học

Tham gia lớp học có 70 đồng chí của các đơn vị thuộc Cục Kỹ thuật khu vực Khánh Hòa (Nhà máy X52, Kho 858, Nhà máy Z753, Trung tâm TC-ĐL-CL3) và một số đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân.

Các học viên lớp đối tượng kết nạp đảng được trang bị kiến thức về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng viên mới được học tập các nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội...

Sau thời gian học tập, các học viên được ôn luyện, tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Tin, ảnh: Văn Quý, Xuân Sĩ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn