Cục Kỹ thuật Hải quân: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

HQ Online -

Cục Kỹ thuật Hải quân đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 69 đồng chí đảng viên mới trong Đảng bộ Cục. 

Trong thời gian học tập, học viên được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh; hiểu hơn về vai trò, sứ mệnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện; đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Bên cạnh đó, các đảng viên mới còn được cung cấp các kiến thức về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, để từ đó mỗi Đảng viên dự bị xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng và đơn vị nơi công tác; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần xã hội…không ngừng phấn đấu để giữ vững danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng trong dịp này, Đảng bộ Cục đã mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 115 quần chúng ưu tú được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục.
Kết thúc khóa học, Ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả học tập của các học viên. Lớp nhận đảng viên mới có 100% đạt khá, giỏi; trong đó gần 15,94% giỏi. Lớp đối tượng đảng 100% học viên đạt khá, giỏi; trong đó gần 14,78% đạt giỏi.

Quang Hải

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn