Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban chỉ đạo QUTƯ về công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và TCCT.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị

Năm qua, Ban chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền của QUTƯ đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QUTƯ các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, văn hóa; ban hành các văn bản chỉ đạo, đề án, kế hoạch, hướng dẫn hoạt động thông tin tuyên truyền trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm; kịp thời định hướng tư tưởng, thống nhất dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cơ quan báo chí đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giữ vững sự ổn định; chủ động đổi mới nội dung, hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ QS, QP; kịp thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao...

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thay mặt QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền năm 2018. Đại tướng Ngô Xuân Lịch phân tích: Năm qua, nhiệm vụ QS, QP đặt ra cho Quân đội rất nặng nề. Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước cấu kết, tăng cường chống phá quyết liệt, bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Tuy nhiên, toàn quân luôn đoàn kết thống nhất, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, trong thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên truyền, của Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực của QUTƯ về tuyên truyền, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò thông tin tuyên truyền của các cơ quan thông tấn báo chí trong Quân đội.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo QĐND báo cáo công tác xây dựng Báo QĐND thành cơ quan báo chí đa phương tiện

Năm 2019, nhiệm vụ QS, QP đặt ra yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao, tình hình trong nước và khu vực cũng như trên thế giới tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch cũng sẽ không bao giờ từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá mà còn tăng cường các hoạt động phá hoại trên nhiều lĩnh vực trong đó chúng xác định Quân đội là một trọng điểm. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, Quân đội phải là lực lượng nòng cốt, đi đầu cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp này.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Ban chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của QUTƯ về công tác tuyên truyền phải kịp thời nắm bắt các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhiệm vụ chính trị của Quân đội, làm tốt công tác tham mưu với QUTƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo tuyên truyền. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, các cơ quan thông tấn báo chí cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nắm vững định hướng của trên, chủ động về con người, lực lượng, phương tiện, công nghệ, tuyên truyền kịp thời, nhanh nhạy, hiệu quả về nhiệm vụ QS, QP nói chung, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nói riêng, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở, nền tảng xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm cho Quân đội luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Theo QĐND điện tử