Chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong miền Nam

HQ Online -

Ngày 6-10-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ chính sách với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn từ 1965 đến 1975. Theo đó, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong giai đoạn từ 26-3-1965 đến 30-4-1975 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau được hưởng các chế độ trợ cấp sau:

 

* Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 3 của Nghị định sẽ được hưởng trợ cấp một lần như sau:

- Từ đủ 2 năm trở xuống, mức trợ cấp một lần là 2.500.000 đồng;

- Trên 2 năm thì từ năm thứ 3 mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng;

Các trường hợp có tháng lẻ thì cứ trên 6 tháng được tính một năm, dưới 6 tháng được tính nửa năm;

- Trường hợp có giấy tờ gốc nhưng không cụ thể được ngày tháng thì được trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng;

- Trường hợp đã từ trần trước ngày Nghị định có hiệu lực thì thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần là 3.600.000 đồng.

* Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động, sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được xét trợ cấp hàng tháng mức 540.000 đồng.

* Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam từ trần thì người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

* Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam được vay vốn sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng chính sách xã hội để sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống.

Nghị định cũng quy định về hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết chế độ chính sách; kinh phí thực hiện và xử lý vi phạm; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-11-2017.

                                                                               Thành Giang (TH)

                                                                                              

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn