Báo in Hải quân số 1618 (19.04.2023)
Báo Hải quân Việt Nam số 1617 (12.04.2023)
Báo in Hải quân số 1616 (04.04.2023)
Báo in Hải quân số 1615 (28.03.2023)
Báo in Hải quân số 1614 (21.03.2023)
Báo in Hải quân số 1613 (14.03.2023)
Báo in Hải quân số 1612 (08.03.2023)
Báo in Hải quân số 1611 (28.02.2023)