Một số quy định về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Tuyến hàng hải là tuyến đường đi của tàu thuyền trong lãnh hải, được giới hạn bởi các điểm có vị trí, tọa độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, công bố để chỉ dẫn cho tổ...

Luật biển Việt Nam

Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21-6-2012.

Bộ luật Hàng hải Việt Nam và những nội dung liên quan đến hoạt động hàng hải Quân sự

Ngày 8-12-2015 Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có Lệnh số 26/2015/L-CTN công bố ban hành Bộ luật Hàng hải Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Khóa XIII, Kỳ họp thứ 10...

Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động Cảng Quốc tế Cam Ranh-Bộ Quốc phòng

Ngày 27-6-2016 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý hoạt động Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng. Để tạo điều kiện cho độc giả hiểu rõ nội dung Quy chế, Phòng Bảo đảm hàng...

Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (dưới đây gọi tắt là “hai Bên ký kết”);

Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu, thuyền tại châu Á

Các Bên ký kết Hiệp định này. Lo ngại về sự gia tăng các vụ cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á.